Marathi poem "parwad" | Avani Reciting poem of Pravin Jondhale | Farmer's Life | Aksharbandha