नवीन नोंद करा

literary
नाव : राजेश रामदास चवरे
गाव : वणी जिल्हा यवतमाळ
ओळख : समीक्षक, चरित्र लेखक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 2
फोन : 09881889017
anubandh.rajesh@gmail.com
literary
नाव : अशोक रामचंद्र भालेराव
गाव : गांधीनगर,नाशिक ..६
ओळख : कवी
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 2
फोन : ९२२६०३२८९८
ashok.bhalerao66@gmail.com
literary
नाव : माणिक माधव बागले
गाव : पारोळा
ओळख : ललित लेखक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 2
फोन : 9423403246
bagalemanik@gmail.com
literary
नाव : डॉ. राजेंद्र रामभाऊ वाटाणे
गाव : नागपूर
ओळख : समीक्षक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 0
फोन : 9922443566
rajendrawatane@gmail.com
literary
नाव : नानासाहेब महादेव गव्हाणे
गाव : सोलापूर
ओळख : कवी , कथाकार, समीक्षक, अनुवादक, संकीर्ण, ललित लेखक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 2
फोन : 9922540279
gavhanenanasahebcritics@gmail.com
literary
नाव : डॉ. माणिक बनकर(बनफुल)
गाव : कराड (सातारा)
ओळख : कवी , कादंबरीकार, चरित्र लेखक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 2
फोन : 9960314514
manikbankaru@gmail.com
literary
नाव : प्रा. डॉ. वंदना सुकदेव लव्हाळे
गाव : मुक्ताईनगर, जि.जळगाव
ओळख : समीक्षक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 3
फोन : 7875486726
vandanaslavhale@gmail.com
literary
नाव : प्रा. डॉ. रेखा जगनाळे मोतेवार
गाव : नागपूर( महाराष्ट्र)
ओळख : समीक्षक
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 12
फोन : 9049550156
rekhajagnale90@gmail.com
literary
नाव : प्रा. डॉ. किरण प्रभाकर वाघमारे
गाव : अकोला
ओळख : संकीर्ण
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 2
फोन : ९८५०९०२१५४
drkwaghmare@gmail.com
literary
नाव : Vijay Rahane
गाव : Adgaon ,Nashik
ओळख : कवी
प्रकाशित साहित्यसंपदा : 1
फोन : 7588025067
rahanevijay@gmail.com